Sting BB

Sting BB
Stolik Sting BB firmy Cattelan Italia

Stolik wymiarach:

25,5 x 21 x 44,5 h

25,5 x 21 x 49,5 h

25,5 x 21 x 54,5 h

26 x 33 x 44,5 h

26 x 33 x 49,5 h

26 x 33 x 54,5 h

 

Sting BB Cattelan Italia projektu Paolo Cattelan