Skipping

Hoker nowoczesny Skipping
Hoker model Skipping firmy Bonaldo

Wymiar minimalny: 41 x 55 x 53/92 h  

Wymiar maksymalny: 41 x 55 x 73/112 h  

Skipping Bonaldo 1 Skipping Bonaldo 2